ตารางความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองผลประโยชน์ 300,000
ความคุ้มครองสูงสุด300,000
ความคุ้มครองต่อครั้ง50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้านจ่ายตามจริง
ดาวน์โหลดเอกสารความคุ้มครอง

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

อายุค่าเบี้ยประกันภัย
20 – 305,940
31 – 406,420
41 – 557,500
56 – 608,700
61 – 65
(สำหรับปีต่ออายุ)
11,400
66 – 69
(สำหรับปีต่ออายุ)
21,660

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 69 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ
 • ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 50,000 บาทต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 

ข้อยกเว้น

 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆที่เกิดในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

  สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทผู้รับประกันภัย: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)