ประกันมะเร็ง แผน 3

ประกันภัยโรคมะเร็ง แผน 3
 • จ่ายเงินก้อนทันที 500,000 บาท หลังตรวจเจอทุกระยะ
 • ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาท
 • เงินชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ
 • ค่าเดินทางในการรักษา
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัย ไม่เพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 270 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 550 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 990 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,430 บาท

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครอง

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด