มะเร็งสมองภัยใกล้ตัว

โรคมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด

โรคมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัวอันตรายกว่าที่คิด โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า “โรคมะเร็ง” ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เพราะมีมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อต่อเนื่องทุกปี โดยสถิติในปี 2562 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 139,206 คนต่อปี หรือวันละ 381 คน และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี หรือวันละ 230 คน โรคมะเร็งสมอง คือ โรคที่เกิดจากเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายบริเวณสมอง และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมอง หรือจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่น มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น การสัมผัสสารเคมี การสูบบุหรี่ หรือประวัติการเกิดโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัว อาการโรคมะเร็งสมอง โดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคมะเร็งสมองอาจมีอาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะ โดยจะมีอาการรุนแรงในตอนเช้า คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลมหมดสติ ซึม ชัก อ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขา กล้ามเนื้อกระตุก มีปัญหาการทรงตัว หรือเดินลำบาก มีปัญหาทางความคิด สติปัญญา อารมณ์ หรือสูญเสียความทรงจำ มีปัญหาในการพูด มีปัญหาในการมองเห็น…