ประกันบ้าน

ไม่ว่าจะมีบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ ก็ต้องการความคุ้มครอง…ไฟไหม้ น้ำท่วม ก็หมดห่วง.!!

 • คุ้มครองทรัพย์สิน..จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากน้ำ สูงถึง 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองทรัพย์สิน..จากน้ำท่วม และภัยธรรมชาติ สูงถึง 200,000 บาท
 • ชดเชย..ค่าเช่าบ้านชั่วคราว วันละ 1,500 บาท

ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 800 บาท/ปี

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
1.2 ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
(ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ ลัทธินิยม)
300,000 500,000 700,000 1,000,000
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด และภัยน้ำท่วม (ภัยละ) 60,000 100,000 140,000 200,000
1.4 ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 20,000 30,000 40,000 50,000
การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลมาจากภัยที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราว (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ตามจริง ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน
2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง ตามจริงไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเหตุการณ์
(ข้อ 2-4 วงเงินการชดใช้รายข้อ)
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยัน การรื้อถอน การทำลาย หรือการขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
4. ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงาน
2. หมวดการประกันภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคารฯ (จร.2) (First Loss Basis)
2.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 30,000 50,000 100,000 150,000
2.2 ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง/ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง
2.3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (จำกัด 20% ของหมวดการประกันภัยโจรกรรม)
3. หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 150,000 200,000 250,000 300,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)
ระยะเวลา 1 ปี 800 1,350 1,900 2,750
ระยะเวลา 3 ปี 2,000 3,300 4,750 6,850
ระยะเวลา 5 ปี 2,750 4,550 6,650 9,550

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 : มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านคอนกรีต
 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง : เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีค่า ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินสด ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ บัตรเครดิต วัตถุระเบิด ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแบบพกพา ความเสียหายต่อเสาอากาศโทรทัศน์ และจานดาวเทียม ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้รักษาทรัพย์
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ไฮเวย์ จำกัด หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย