ความคุ้มครองที่ใช่ ในราคาที่คุณต้องสมายล์

 • สบายใจกับวงเงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบเหมาจ่ายรายปีสูงสุดถึง 700,000 บาทต่อปี
  (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง)
 • สมัครง่าย
  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
 • ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10%
  และไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม
 • ลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง
  หากมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว เลือกแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรกลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง
เพิ่มเพื่อน

ผลประโยชน์

ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน)แผน 1แผน 2แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี300,000500,000700,000
ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)2,5003,5004,500
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)5,0007,0009,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน5,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง)2,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
สามารถเลือกวงเงินความเสียหายส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ (ความเสียหายส่วนแรกไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และ การพยาบาล)20,000 หรือ 50,000
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี1,000 / 1,500 (เฉพาะแผนที่ไม่ได้เลือกความเสียหายส่วนแรก)
สถานที่คุ้มครอง
 • · ประเทศไทย
 • · โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 วัน – 65 ปีบริบูรณ์
 • อายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
 • อายุ 61 – 65 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ 70 ปีบริบูรณ์

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คนและแผนประกัน จะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ 

 • การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ 

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน – การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
[cws_sc_button title=”ดาวน์โหลดเอกสารผลประโยชน์ความคุ้มครอง” url=”https://www.proprakan.com/wp-content/uploads/2020/05/My-Care-Smart2019-F.pdf” new_tab=”1″ btn_size=”large” set_bg=”1″ bg_color_type=”simple” btn_bg_color=”#ed2f39″ btn_bg_color_hover=”#840111″ customize_align=”1″ aligning=”center” custom_styles=”.vc_custom_1593748958710{margin-top: 50px !important;}”]