ความคุ้มครองที่ใช่ ในราคาที่คุณต้องสมายล์

 • สบายใจกับวงเงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบเหมาจ่ายรายปีสูงสุดถึง 700,000 บาทต่อปี
  (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง)
 • สมัครง่าย
  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
 • ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10%
  และไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม
 • ลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง
  หากมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว เลือกแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรกลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง
เพิ่มเพื่อน

ผลประโยชน์

ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) แผน 1 แผน 2 แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000 700,000
ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,500 3,500 4,500
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 5,000 7,000 9,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 2,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
สามารถเลือกวงเงินความเสียหายส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ (ความเสียหายส่วนแรกไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และ การพยาบาล) 20,000 หรือ 50,000
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 1,000 / 1,500 (เฉพาะแผนที่ไม่ได้เลือกความเสียหายส่วนแรก)
สถานที่คุ้มครอง
 • · ประเทศไทย
 • · โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 วัน – 65 ปีบริบูรณ์
 • อายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
 • อายุ 61 – 65 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ 70 ปีบริบูรณ์

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คนและแผนประกัน จะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ 

 • การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ 

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน – การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
[cws_sc_button title=”ดาวน์โหลดเอกสารผลประโยชน์ความคุ้มครอง” url=”https://www.proprakan.com/wp-content/uploads/2020/05/My-Care-Smart2019-F.pdf” new_tab=”1″ btn_size=”large” set_bg=”1″ bg_color_type=”simple” btn_bg_color=”#ed2f39″ btn_bg_color_hover=”#840111″ customize_align=”1″ aligning=”center” custom_styles=”.vc_custom_1593748958710{margin-top: 50px !important;}”]