ประกันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

มั่นใจเรื่องธุรกิจออนไลน์พร้อมสแตนด์บายรับออเดอร์รัวๆ

สบายใจเรื่องการถูกโจรกรรมเงิน หรือถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต

อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งเจ็บเล็ก และป่วยใหญ่

เลือกได้ ตามงบประมาณ

แผนประกันแม่ค้าออนไลน์ S M L XL
ความคุ้มครองธุรกิจออนไลน์ รับประกันภัยโดยกรุงเทพประกันภัย
การถูกโจรกรรมเงินหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Theft of Funds) 50,000 50,000 100,000 100,000
การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้สินค้า (Online Shopping) 15,000 15,000 30,000 30,000
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้รับเงิน (Online Sales)   –  – 30,000 30,000
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ต (Cyber Bullying) 5,000 5,000 5,000 5,000
การถูกกรรโชคทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต (Cyber Extortion) 5,000 5,000 5,000 5,000
ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ รับประกันภัยโดยกรุงเทพประกันภัย รับประกันภัยโดยวิริยะประกันภัย
วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อปี  – 300,000 300,000 500,000
วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อครั้ง  – 50,000 300,000 500,000
วงเงินคุ้มครองผู้ป่วยนอก ต่อครั้ง  –  –  – 1,000 (30 ครั้ง/ปี)
ราคาเบี้ยประกันภัย
อายุ 25 500 6,440 11,134 17,674
อายุ 30 500 6,440 11,566 17,674
อายุ 35 500 6,920 12,022 19,174
อายุ 40 500 6,920 12,442 19,690

หมายเหตุ: หากต้องการเลือกความคุ้มครองธุรกิจออนไลน์ หรือความคุ้มครองสุขภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกันความคุ้มครองธุรกิจออนไลน์

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 – 100 ปี
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
 • ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
 • บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 • บริษัทประกันภัยจะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ กรณีต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รับประกันภัยโดย

เงื่อนไขการรับประกันความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ

แผน M

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปี
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 50,000 บาทต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆที่เกิดในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภั
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

รับประกันภัยโดย

แผน L และ XL

 • อายุระหว่าง 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 100 ปี) อายุ 61-65 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ 70 ปี)
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คนและแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • เบี้ยประกันจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บของอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านต่อผู้เอาประกันภัย
 • ไม่คุ้มครอง โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย และ การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก และ การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

รับประกันภัยโดย