ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับคุณที่จะซื้อให้ผู้สูงอายุในครอบครัว ที่มีอายุระหว่าง 55 – 100 ปี

 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว
 • คุ้มครองกรณีขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์
 • บริการดูแลสุขภาพ Nursing at Home
 • ค่ารถเข็นผู้ป่วย

 

ราคาเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 3,180 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

มีค่ารถเข็นผู้ป่วยให้-5,000-บาท

มีค่ารถเข็นผู้ป่วย และ บริการ Nursing at Home

เบี้ยประกันคงที่-ไม่ปรับขึ้นตามอายุ

เบี้ยประกันคงที่ ไม่ปรับขึ้นตามอายุ

ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ยื่นบัตร-PA-Card-เข้ารักษา

ยื่นบัตร PA Card เข้ารักษาโรงพยาบาลในสัญญาได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง

รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
วันละ 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป
จ่ายสูงสุด 200,000 บาท

การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่ายสูงสุด 300,000 บาท

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
รับเงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว
3,000 บาทต่อเดือน
(รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน)

พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพ
Nursing at Home 7 ครั้ง
(กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 48 ชั่วโมง หรือ ICU หรือ ผ่าตัด)

ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
5,000 บาท

สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีให้คุณเลือกตั้งแต่วงเงินคุ้มครอง 100,000 ถึง 500,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง

รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
วันละ 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป
จ่ายสูงสุด 200,000 บาท

การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่ายสูงสุด 300,000 บาท

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
รับเงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว
3,000 บาทต่อเดือน
(รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน)

พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพ
Nursing at Home 7 ครั้ง
(กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 48 ชั่วโมง หรือ ICU หรือ ผ่าตัด)

ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
5,000 บาท

สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีให้คุณเลือกตั้งแต่วงเงินคุ้มครอง 100,000 ถึง 500,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

คุณสมบัติผู้เอาประกันและเงื่อนไขความคุ้มครอง

 • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 – 100 ปี
 • ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรมาก่อน
 • สามารถซื้อได้เพียงคนละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

 

หมายเหตุ

 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุุดของท่าน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น