การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การขับรถยนต์จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีใบขับขี่เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ รวมถึงมีวุฒิภาวะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงหากมีการเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้ขับขี่ต้องพร้อมให้พนักงานตรวจสอบได้แต่ก่อนจะต่ออายุใบขับขี่ได้ มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างมาดูกันครับ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

 1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว
 2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ
 3. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ โทรสอบถามได้ที่ 1584
 

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ทดสอบไม่ได้เป็นตาบอดสี เพราะการมองแยกสีออกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการขับรถยนต์ – ทดสอบสายตาทางลึก โดยให้ผู้ทดสอบทำการกดเลื่อน กดหยุด เพื่อเปรียบเทียบวัสดุที่กดไปกับอีกด้าน ว่าเทียบเท่ากันหรือไม่ เมื่อผู้ทดสอบแน่ใจว่าเทียบเท่าแล้วจึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจสอบ – ทดสอบสายตาทางกว้าง จะทดสอบโดยการเอาคางวางบนอุปกรณ์และใช้หางตามองด้านข้างว่าสัญลักษณ์ที่เห็นเป็นสีอะไร มองแบบกว้างๆ – ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า) เพื่อดูปฎิกริยาว่าสามารถเบรครถได้ในจังหวะที่ต้องการให้เบรกหรือไม่ กรณีหากติดสัญลักษณ์ไฟแดง
 3. อบรม 1 ชั่วโมง เพื่อเน้นให้ทราบถึงกฎจราจรและข้อควรปฏิบัติขณะขับขี่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่ และผู้ร่วมใช้ถนนท่านอื่นด้วย
 4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับใบขับขี่ และรอรับใบขับขี่ได้เลย
หมายเหตุ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์  

อายุของผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบขับขี่

 1. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 4. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 5. ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
หมายเหตุ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ข้อมูลและภาพจาก :: กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/