เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

โปรประกันดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการควรต้องบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของโปรประกันดอทคอม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตราย ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้โปรประกันดอทคอม ได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการได้ระมัดระวัง ดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการเก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจเท่านั้นโปรประกันดอทคอม ไม่ให้คำรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูล บริการหรือข่าวสาร และราคาประกัน ตลอดจนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ให้ไว้ในบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบุคคลที่สามซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามในเว็บไซต์อื่นที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวข้างต้น โปรประกันดอทคอม จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นอกจากนี้ โปรประกันดอทคอม จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของทาง และความสูญเสียหรือเสียหายอย่างใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือดำเนินการโดยตรงของทาง โปรประกันดอทคอม ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน มีความบกพร่อง ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไวรัสจากการใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการควรต้องบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของโปรประกันดอทคอม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตราย ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้โปรประกันดอทคอม ได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการได้ระมัดระวัง ดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว