เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

โปรประกันดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการควรต้องบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของโปรประกันดอทคอม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตราย ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้โปรประกันดอทคอม ได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการได้ระมัดระวัง ดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการเก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจเท่านั้นโปรประกันดอทคอม ไม่ให้คำรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูล บริการหรือข่าวสาร และราคาประกัน ตลอดจนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ให้ไว้ในบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบุคคลที่สามซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามในเว็บไซต์อื่นที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวข้างต้น โปรประกันดอทคอม จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นอกจากนี้ โปรประกันดอทคอม จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของทาง และความสูญเสียหรือเสียหายอย่างใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือดำเนินการโดยตรงของทาง โปรประกันดอทคอม ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน มีความบกพร่อง ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไวรัสจากการใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บรรดาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของ โปรประกันดอทคอม โดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามบุคคลใดๆ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โปรประกันดอทคอม

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งเว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของโปรประกันดอทคอม โปรประกันดอทคอม จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และ โปรประกันดอทคอม จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการได้รับ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรม ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ โปรประกันดอทคอม จัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย