ขนส่งแนะ!!! คนกรุงที่ขอรับใบขับขี่สามารถ จองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าได้

ขนส่งแนะ!!! คนกรุงที่ขอรับใบขับขี่สามารถ จองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าได้

กรมขนส่งแจ้งเพิ่มช่องทางสำหรับ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมความรู้ภาคทฤษฎี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 สามารถจองคิวอบรมล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

โดยเปิดให้จองคิวออนไลน์ได้เฉพาะ
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถมาก่อน)
2.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ สิ้นอายุเกิน 1 ปี (ต้องอบรมภาคทฤษฎีและทดสอบข้อเขียนใหม่)
3.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี (ต้องอบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถใหม่ทุกกระบวนการ)

ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกำหนดเวลาปกติ (ต่อล่วงหน้า หรือขาดต่อไม่เกิน 1 ปี) ไม่ต้องจองคิวอบรมล่วงหน้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ

วิธีการจองคิวอบรมออนไลน์
1.เข้าได้โดยตรงที่ URL: http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/
2.หรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th เลือกเมนู “เมนูไฮไลท์” แล้วเลือกหัวข้อ “จองคิวอบรมใบขับขี่ชั่วคราว (ขอใหม่) เฉพาะสำนักงานขนส่งพื้นที่ 1-5”
3.การสมัครลงทะเบียนต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4.ชื่อ-สกุล ของผู้เข้ารับการอบรม

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ให้บันทึกหมายเลข Ticket ID และ หมายเลขจองที่ รวมถึงข้อมูลสถานที่ ห้องอบรม ติดต่อตามวันและเวลาที่นัดหมาย

เอกสารประกอบการดำเนินการในวันอบรม
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตรต้องชัดเจน)
2.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเพื่อแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
3.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด (มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลชัดเจน)
4.ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)

เมื่อผ่านการอบรม และผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน จึงจะสามารถนัดหมายวันเวลาทดสอบขับรถได้ โดยต้องดำเนินการสอบขับรถภายในระยะ 90 วันหลังจากผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี

กรมขนส่งฯ ยืนยันว่าการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถมอบอำนาจได้)  อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่รับอาสาดำเนินการแทนหรือรับปลอมแปลงเอกสารราชการโดยเด็ดขาด

ข้อมูลและภาพ :: กรมขนส่งทางบก www.dlt.go.th

Comments are closed.