ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ที่เสียหายจากน้ำท่วม ลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้

ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ที่เสียหายจากน้ำท่วม ลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยอุทกภัยจากน้ำท่วม เกี่ยวกับการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม  โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีซ่อมบ้าน

ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร ที่อยู่ในเขตอาคาร ในห้องชุด หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือในเขตอาคาร ห้องชุด ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ความเสียหายของบ้านที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 2.อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย 3.ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 4.มีการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ยกตัวอย่างเช่น  – ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมตัวบ้าน หรืออาคาร เช่น ค่าทาสีบ้าน ค่ากระเบื้อง ค่าอิฐ ค่าปูน และค่าแรงในการซ่อม – ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ทรัพย์สิน ที่ติดตั้งกับตัวบ้านหรือห้องชุด เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ – ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งอยู่ในเขตอาคาร เช่น ค่าซ่อมรั้ว กำแพง โรงรถ สระว่ายน้ำ

กรณีซ่อมรถยนต์

ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ หรืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ มีเงื่อนไขดังนี้ 1.ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 2.อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย 3.ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 4.ต้องมีการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ยกตัวอย่างเช่น  – ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมตัวเครื่องรถยนต์ ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ แอร์ หรืออุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม – รถยนต์ที่เสียหายต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถยนต์ที่จ่ายในปี 2560 จะสามารถนำไปคำนวณเสียภาษีเพื่อยื่นแบบปีภาษี 2560 (ยื่นแบบภายใน 31 มีนาคม 2561) ซึ่งนำไปลดหย่อนภาษีได้ปีหน้า ดังนั้นหากใครเข้าเงื่อนไขดังกล่าวและมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ก็ให้เก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมเพื่อใช้เป็นหลักฐานไว้ด้วยนะครับ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161 ข้อมูลจาก :: กรมสรรพากร www.rd.go.th

Comments are closed.