กรมขนส่งฯ เตือน! เจ้าของรถที่ใช้ป้ายทะเบียนรถดัดแปลงทำเอง มีความผิดตามกฎหมาย

กรมขนส่งฯ เตือน! เจ้าของรถที่ใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง มีความผิดตามกฎหมาย

กรมขนส่งฯ เตือนเจ้าของรถที่ทำป้ายทะเบียนรถขึ้นมาเอง เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือเขียนด้วยลายมือ มีการดัดแปลงเป็นตัวเลขไทยหรือใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี มีความผิดตามกฎหมายปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เจ้าของรถ สำหรับนำไปติดไว้ที่ด้านหน้า และด้านหลังรถตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง หากใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ มีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี รวมถึงมีนำวัสดุหรือสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟฟิกสำหรับหมายเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล หรือการนำป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเป็นป้ายประมูล การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และหากเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับที่ป้ายภาษี ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และอาจถูกยึดรถ เพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เนื่องจากอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่แทนของเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ติดต่อที่ขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน พร้อมเอกสาร ได้แก่ – สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง ในอัตราแผ่นป้ายละ 100 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 5 บาท โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วัน สอบถามเพิ่มเติมโทร.1584 นะครับ ป้ายทะเบียนรถทำเอง ขอบคุณข้อมูลและภาพ :: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Comments are closed.