ตรวจรายชื่อได้เลย! สรรพากรเปิดชื่อเมืองรองที่ได้สิทธินำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี

ตรวจรายชื่อได้เลย! สรรพากรเปิดชื่อเมืองรองที่ได้สิทธินำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี

ครม.ไฟเขียวกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง กระจายรายได้ลงท้องถิ่น มาตรการเดิมกำหนดให้บุคคลธรรมดานำค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด ท่องเที่ยวเมืองรองทั้ง 55 แห่ง ตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่เสนอในครั้งนี้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถนำค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
หลักฐานที่ต้องใช้แนบประกอบการยื่นขอสิทธิลดหย่อนภาษี  ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ ประกอบด้วย
(1) ค่าที่พักโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(2) ค่าที่พักโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงโฮมสเตย์ที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวรองและพื้นที่อื่นๆ ที่มีการประกาศกำหนด
(3) ค่าบริการนำเที่ยว หรือแพ็คเกจทัวร์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในกรณี ดังนี้
3.1 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวรอง
3.2 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการประกาศกำหนด
3.3 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยต้องมีการพักแรมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวรอง
3.4 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการประกาศกำหนดร่วมกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยต้องมีการพักแรมในพื้นที่ที่มีการประกาศกำหนด”

เมืองรอง

                       ติดตามรายละเอียดได้จาก >> ราชกิจจานุเบกษาเที่ยวเมืองรอง

เมืองรอง

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

Comments are closed.