1 ม.ค – 31 มี.ค บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ลดหย่อนภาษี 2560 ได้ 1.5 เท่า

1 ม.ค – 31 มี.ค บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ลดหย่อนภาษี 2560 ได้ 1.5 เท่า

สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ปีนี้รุนแรงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันช่วยเหลือ หรือในส่วนบุคคลเองก็มีน้ำใจได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้ประกาศให้ผู้ที่ร่วมบริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ได้บริจาคระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2560 สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่า เพื่อกระตุ้นให้มีการบริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ใช้สำหรับการหักลดหย่อนของปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการภายในมกราคม – มีนาคม 2561 (ปีหน้า)  กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำจำนวนเงินที่ได้บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน กรณีนิติบุคคล การบริจาคนี้ให้นับรวมทั้งทรัพย์สินและเงินสดสำหรับบริจาค นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิขององค์กร บริจาคให้หน่วยงานไหน ถึงจะได้ลดหย่อนภาษีได้ :: 
  • ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตคลังประกาศ
  • ตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพกร เช่น วิทยุ ทีวี
หลักฐานที่ต้องเก็บไว้ยืนยันการบริจาค – หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน ที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยอาจระบุช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย – หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้ มาตราการนี้นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระเรื่องภาษีแล้ว ยังเป็นการร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161 นะครับ ข้อมูลจาก :: กรมสรรพากร www.rd.go.th

Comments are closed.