ครม.อนุมัติเบี้ยประกันสุขภาพนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทต่อปี

วันนี้ 19 กันยายน 2560 ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีมีเงินได้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรไทย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับผู้เบี้ยประกันภัยที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท หรือตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและการเงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

การประกันสุขภาพ หมายถึง

1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
2.การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3.การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว

มาตราการนี้นอกจากจะช่วยสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับผู้ทำประกันสุขภาพแล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องการทำประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดภาระของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนไปในตัวด้วย

ภาพและข้อมูลจาก :: www.posttoday.com

Comments are closed.