สิทธิควรรู้ ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล

สิทธิควรรู้ ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล

เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล

กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) ในอัตราร้อยละละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเงินเดือนละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้างต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐหรือทาง https://empui.doe.go.th/auth/register_member/1

เอกสารที่ใช้ประกอบ
1.แบบ สปส.2-01/7
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์

ไปยื่นได้ที่ สำนักงานประกันสังคมนะครับ และต้องรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง ผ่านทางระบบหรือสำนักงานจัดหางานนะครับ

ภาพข้อมูล :: ประกันสังคม www.sso.go.th

Comments are closed.