ผู้มีรายได้น้อยเฮ! 1 ธ.ค. 59 รับเงินช่วยเหลือ กับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ผู้มีรายได้น้อยเฮ! 1 ธ.ค. 59 รับเงินช่วยเหลือ กับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

“โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ” บางคนอาจเรียกว่า “ลงทะเบียนคนจน” โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทำขึ้นเพื่อที่รัฐจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและส่งไปให้ถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดจากมติ ครม. เมื่อ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ 3 ธนาคารของรัฐเป็นผู้ดำเนินการกระจายเงินได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ใครที่ลงทะเบียนกับธนาคารแห่งใดใน 3 แห่งนี้ รัฐฯจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ แต่หากยังไม่มีสมุดบัญชีต้องเปิดบัญชีเงินฝากก่อน หากลงทะเบียนไว้แล้วก็สามารถนำหมายเลขบัตรประชาชน ไปตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   หากไม่พบชื่อ ให้นำเอกสารหลักฐานที่ธนาคารผู้รับลงทะเบียนให้ไว้ ไปติดต่อที่สาขาธนาคารที่ตนไปลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  1. มีสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี หมายเหตุ : รายได้ต่อปีเป็นรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากทำเกษตรร่วมกันไม่สามารถนับแยกรายได้ออกมาเป็นรายคนได้ ให้ถือรายได้นั้นเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว รัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมของทุกปี หากปีนี้ลงทะเบียนไม่ทันก็ต้องรอในปีถัดไป ซึ่งการลงทะเบียนใช้เพียงบัตรประชาชนยื่นเท่านั้น ปี 2559 มีผู้มาลงทะเบียนกว่า 8.3 ล้านราย รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ  – สำหรับเกษตร – สำหรับประชาชนทั่วไป โดยทั้ง 2 กลุ่มจะมีเงื่อนไขในการช่วยหลือเดียวกันตามมติ ครม. คือ กำหนดการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยจากรัฐบาล 3,000 บาท หากมีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ 3 แห่งคือ  – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) – ธนาคารออมสิน – ธนาคารกรุงไทย การลงทะเบียนทำได้ 2 วิธีคือ 1.กรอกที่ธนาคาร โดย – แสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ – รับแบบฟอร์มมากรอก พร้อมลงลายมือชื่อ – ผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนท้ายของแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามภาพด้านล่าง) มาเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 2.กรอกจากที่อื่นแล้วนำเอกสารมายื่นที่ธนาคาร โดย – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) – กรอกแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อ –  ติดต่อที่สาขาของ 3 ธนาคารข้างต้น ยื่นบัตรประชาชนพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร – ผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนท้ายของแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามภาพด้านล่าง) มาเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน bank_1 ภาพจาก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)     แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   ลงทะเบียน ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งทั้ง 3 ธนาคารได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 59  และผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินในบัญชีของตนได้ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิ์และตรวจสอบกับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์มีบัญชีในธนาคารมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะโอนเงินเข้าให้บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ update 30/11/2016 :: มีการหารือล่าสุดสรุปต้องเลื่อนการจ่ายเงินจากวันที่ 1 ธ.ค.ออกไป เป็นวันที่ 3 ธ.ค.59 เนื่องจากรอผลการตรวจสอบรายชื่อขั้นสุดท้ายจากกรมสรรพากร และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลและการจ่ายเงินถึงมือประชาชนอย่างถูกต้องมากที่สุดนะครับผม ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ :: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) www.kapook.com , ข่าวไทยรัฐ www.thairath.co.th

Comments are closed.