จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วลงไปธุระ รถโดนขโมยประกันคุ้มครองหรือไม่?

จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วลงไปธุระ รถโดนขโมยประกันคุ้มครองหรือไม่?

ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ข้อ 1.ข้อตกลงคุ้มครอง ระบุไว้ว่า การสูญหายของรถยนต์ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามหมวดนี้ ต้องเป็นการสูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ และไม่ว่าจะสูญหายไปทั้งคัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์สูญหาย

แต่ในกรณีที่จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ แล้วลงจากรถเดินไปธุระหรือแวะซื้อของข้างทางโดยไม่ได้ล็อครถยนต์ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์ เพราะหากใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยดับเครื่องยนต์และล็อคประตูรถยนต์ให้เรียบร้อย คนร้ายก็ไม่สามารถขโมยรถไปได้โดยง่าย เหตุที่ผู้เอาประกันประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนี้ทำให้ประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบใความสูญหายของรถยนต์ ตาม ป.พ.พ. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ที่มีใจความระบุว่า

มาตรา 879 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ข้อแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรถยนต์หาย
1. รถหายใหรีบแจงเหตุใหบริษัทประกันภัยทราบทันที
2. สถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ
3. ตํารวจทางหลวง (โทร. 1193)
4. ให้แจ้งที่ 1192 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ 191
5. สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร FM91 (โทร. 1644)
6. กองปราบปราม โทร. 0-2513-3844

วิธีหลีกเลี่ยงและป้องกันรถยนต์หาย
1. ระมัดระวังในเรื่องของการเลือกที่จอดรถให้ปลอดภัย ควรจอดในที่ที่มีคนพลุกพล่าน
2. หากต้องจอดในห้าง โรงแรม ไม่ควรทิ้งบัตรจอดรถไว้ในรถยนต์
3. ใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการล็อกรถยนต์ เช่น สัญญาณกันขโมย ที่ล็อคพวงมาลัย ที่ล็อคเบรก เป็นต้น จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงของรถหายได้น้อยลง
4. ดับเครื่องทุกครั้งหากต้องลงทำธุระแม้เป็นเวลาสั้นๆ
5. ทำประกันรถยนต์ป้องกันไว้ในกรณีฉุกเฉิน หากรถยนต์สูญหายหรือโดนขโมยก็มีประกันภัยรถยนต์มาช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เราได้นะครับ

การรักษารถยนต์ เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งต้องรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และไม่ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น อย่าลืมว่า! ประกันภัยรถยนต์ก็มีเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีประกันภัยรถยนต์คุ้มครอง ตัวเราเองก็ต้องใช้รถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับ

Comments are closed.