ลูกจ้างบริษัทวัยเกษียณเฮ! ครม.แก้กฎหมายจ่ายเงินชดเชย 10 เดือน

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ระบุว่า เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุ นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย สูงสุด 300 วัน หรือประมาณ 10 เดิอน คาดมีผลบังคับใช้ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่ใช้งานมาเกือบ 20 ปีแลัว นับตั้งแต่ปี 2541 โดยกระทรวงแรงงานได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.เพื่อให้สามารถดูแลคุ้มครองแรงงานประเภทต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สาระสำคัญที่จะพูดถึงเรื่องของแรงงานวัยเกษียณคือ มีการเพิ่มมาตรา 118/1 โดยให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรค 2 เพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง และกำหนดอายุของการเกษียณอายุไว้ที่ 60 ปีบริบูรณ์ และหากถึงเวลาเกษียณอายุหรือเลิกจ้างแล้ว นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงทำสัญญาใหม่ โดยแตกต่างจากสัญญาเดิมก็ได้

นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังระบุด้วยว่า ถ้าทำงาน 10 ปีขึ้นไปจะได้รับการชดเชยไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายสูงสุด 300 วัน หรือประมาณ 10 เดือน ถ้าทำงานระหว่าง 6-10 ปี จะได้รับการชดเชยอย่างน้อย 8 เดือน, ทำงาน 3-6 ปี ต้องได้รับชดเชยอย่างน้อย 6 เดือน

และหากนายจ้างกำหนดการเกษียณไว้ที่อายุ 55 ปี หรือช่วงอายุใดก็ตาม ตามที่นายจ้างบริษัทนั้นๆ ได้เขียนไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ก็ต้องมีการจ่ายชดเชยด้วยเช่นกัน แต่หากนายจ้างไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเกษียณอายุไว้ในสัญญาจ้าง ให้ถือว่านายจ้างให้ลูกจ้างเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีและได้รับเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ซึ่งหากนายจ้างไม่ยอมทำตามก็ได้มีการกำหนดบทลงโทษไว้ ทั้งทางแพ่งและอาญากรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ โดยทางอาญาให้มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนทางแพ่งให้นายจ้างรับผิดชอบเสียดอกเบี้ยผิดนัดชำระในการจ่ายค่าชดเชยในอัตรา 15% ต่อปี และถ้าจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา 15% ในระยะทุก 7 วัน

ประเด็นสำคัญในเรื่องการคุ้มครองแรงงานก็เพื่อที่จะตอบรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้สูงอายุไม่มีงานทำจะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งของสังคมอย่างแน่นอน ก็ต้องรอดูว่าพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่จะได้ประกาศออกมาใช้ตามกำหนดหรือไม่นะครับ

ภาพข้อมูล :: money.sanook.com,www.thairath.co.th 

Comments are closed.