บังคับใช้แล้ว 8 ถนนเมืองกรุงฯ ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กม./ชม.

บังคับใช้แล้ว 8 ถนนเมืองกรุงฯ ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กม./ชม.

เพื่อกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในพื้นที่แหล่งชุมชน และสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกําหนด อัตราความเร็วของรถ พ.ศ. ๒๕๖๑”  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยกําหนดอัตราความเร็วของรถ ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนดังต่อไปนี้
1. ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
2. ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน
3. ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
4. ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี
5. ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
6. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลท่ ี ๑ ถึงแยกเสาวนีย์
7. ถนนพระราม ๕ ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย
8. ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

ซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละถนนก็มีการบังคับความเร็วที่แตกต่างกันนะครับ เช่น ทางด่วน 80-90 กม./ชม. ทางหลวง 90 กม./ชม. มอเตอร์เวย์ไม่เกิน 120 กม./ชม. (สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ)  เป็นต้น หากใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ถึงแม้จะมีการกำหนดความเร็ว มีป้ายเตือนตามถนนต่างๆ แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุให้เห็นเป็นอุทาหรณ์กันรายวัน สาเหตุเกิดจากขับรถเร็ว และรู้ไหมว่าการขับรถเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีมากกว่า ดังนั้นการขับรถตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรใส่ใจและควรปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นจะดีกว่านะครับ

กําหนดอัตราความเร็วของรถ ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Comments are closed.