กรมขนส่งแนะ! ขอใบขับขี่ใหม่หรือขอต่อ อบรมกับสถาบันศึกษาของรัฐได้

กรมขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก 222 แห่งทั่วประเทศ คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองเพื่อแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อแล้วใครใกล้ตรงไหนก็ไปอบรมตรงนั้นก่อน จะได้ไม่ต้องไปรอคิวที่กรมขนส่งนาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการเพิ่มชั่วโมงการอบรมจาก 4 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง  โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ การขับรถอย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถโดยไม่ประมาทและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย เคารพกฎจราจร นอกจากนี้กรมขนส่งยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เพื่อดำเนินการอบรมและทดสอบ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับด้านใบอนุญาตขับรถได้ที่สายด่วน 1584 หรือที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th อบรมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ภาพ ข้อมูลจาก :: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Comments are closed.