กุญแจรถยนต์หาย เคลมประกันได้หรือไม่?

ตามหมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟใหม้ ข้อ 1 นั้น ให้ความคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหากสูญหายจากการ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์

กุญแจรถยนต์ถือเป็นอุปกรณ์ส่วนสำคัญที่ติดมากับตัวรถยนต์ ซึ่งประกันภัยภาคสมัครใจแต่ละประเภทจะให้ความคุ้มครองกุญแจหายดังนี้

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุทำให้กุญแจได้รับความเสียหาย และรวมไปถึงกุญแจที่สูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ 2 พิเศษ จะให้ความคุ้มครองกุญแจรถยนต์สูญหาย จากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ เท่านั้นนะครับ

ถึงแม้ว่าประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครอง แต่อย่าลืมว่าไม่ทุกประเภทที่จะให้ความคุ้มครอง ทางที่ดีโปรประกันแนะนำว่าเพื่อนๆ ควรระมัดระวังไม่ให้กุญแจรถยต์สูญหายจะดีที่สุดนะครับผม