1 เมษายน 2559 เพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ. รถยนต์ ใหม่

เงื่อนไขความคุ้มครอง พ.ร.บ. ใหม่

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ ลักษณะของ พ.ร.บ. จะเป็นกระดาษ A4 และมีแถบสีเงิน (แถบโฮโลแกรม) มีข้อความ “สมาคมประกันวินาศภัย” และตราสัญลักษณ์ของสมาคม ระบุในแถบสีเงิน     เนื่องจาก คปภ.มีประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเดิม กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดใหม่เป็นดังนี้ ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน 1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด) 1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท 1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท ข้อ 1.1,1.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท 2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก) 2.1 กรณีบาดเจ็บ แบบใหม่ไม่เกิน 80,000 บาท (แบบเดิม 50,000 บาท) 2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรแบบใหม่ 300,000 บาท (แบบเดิม 200,000 บาท) 2.3 การสูญเสียอวัยวะ – นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท – สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท – สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท 2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน รวมไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1,2.2,23 และ 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท (แบบเดิม 204,000 บาท) วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ไม่เกิน) 5,000,000 / ครั้ง วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง   10,000,000 / ครั้ง พ.ร.บ. มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจริงๆ เพราะจ่ายค่าพ.ร.บ. แค่หลักร้อยแต่คุ้มครองเป็นแสน ดังนั้นเพื่อนๆ ไม่ควรนิ่งดูดายในการซื้อ พ.ร.บ. นะครับ ที่สำคัญ! ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่ไปด้วยก็จะดี เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับ  

Comments are closed.