ย้ำ!!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

ย้ำ!!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

จากการที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุ10 ปี ขึ้นไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท
กรมสรรพากรก็ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
โดยบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี หากผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งความประสงค์หรือไม่ยินยอม จะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้
ซึ่งบริษัทประกันประกันภัยจะให้ผู้เอาประกันภัยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ในขั้นตอนกรอกใบสมัครหรือให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆ ขอให้ผู้เอาประกันภัยดำเนินการแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 
Download ประกาศเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๕)
ข้อมูลจาก :: www.prachachat.ne

Comments are closed.