เริ่มวันนี้! 4 กันยา 60 ใบขับขี่ Smart Card รูปแบบใหม่มาตรฐานสากล

เริ่มวันนี้! ใบขับขี่ Smart Card รูปแบบใหม่มาตรฐานสากล

4 กันยายน 2560 เริ่มออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว กรมการขนส่งทางบก ยกระดับเทคโนโลยีใบอนุญาตขับรถจากเดิมให้เป็นแบบพลาสติก หรือ Smart cardตามมาตรฐานสากล โดยให้ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท

  • กรณีที่ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จากอัตราเดิมคือ 305 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าคำขอรวม 205 บาท
  • กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล จากอัตราเดิมคือ 605 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าคำขอรวม 505 บาท

ข้อดีของใบขับขี่แบบใหม่ Smart Card
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย
2. ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip), QR Code เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
3. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ GPS Tracking บันทึกข้อมูลการขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่ง รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถแท็กซี่
4. ปรากฎข้อมูลเจ้าของบัตรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีความคงทนถาวรกว่ารูปแบบเดิม มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีความสวยงามเป็นสากล
6. สามารถนำไปใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากลตามความตกลงร่วมกัน

ส่วนใครที่ได้รับใบอนุญาตขับรถแบบกระดาษก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และ Smart card แบบเก่าก่อน 4 กันยายน 2560 ยังคงสามารถใช้งานได้ตามกำหนดอายุการใช้งานของใบอนุญาตขับรถ แต่เมื่อติดต่อขอรับแบบใหม่เนื่องจากชำรุด เสียหาย หรือถึงกำหนดระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะได้รับใบอนุญาตขับรถแบบ Smart card รูปแบบใหม่เท่านั้น เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 

ภาพและข้อมูล :: กรมการขนส่งทางบก