5 สิ่งของอันตรายที่ไม่ควรจัดเก็บไว้ในรถ

ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ มักจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ไว้ในห้องโดยสารรถยนต์ โดยเฉพาะสิ่งของอันตราย หากจัดเก็บไม่ถูกวิธี เมื่อได้รับความร้อนอาจทำให้เกิดระเบิด หรือเพลิงไหม้ ก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอเตือนสิ่งของอันตรายที่ไม่ควรจัดเก็บในห้องโดยสาร ดังนี้
5-สิ่งของอันตราย-ที่ไม่ควรจัดเก็บไว้ในรถข้อมูลจาก :: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)