นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรประกันดอทคอม ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นใด ดังนั้น เราจึงมีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

โปรประกันดอทคอม จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับการเอาประกันภัย รวมถึงข้อมูลอื่นใดซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนำเสนอข้อเสนอพิเศษต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์จากเราได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ บริษัทใดๆ ในกลุ่มทิสโก้อาจจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วยความชอบธรรม เพื่อเหตุผลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ

โปรประกันดอทคอม ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ทางเราจัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอีเมล์ข่าวสารจากโปรประกัน ไม่ว่าจะมีที่มาจากช่องทางใดก็ตาม และไม่ประสงค์จะรับข่าวสารจากโปรประกันอีก
สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-343-1000 ในวันจันทร์ – เสาร์ 08.00 – 19.00 น.

ระบบรักษาความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โปรประกันดอทคอม จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง มีความทันสมัย นอกจากนี้เรายังจัดให้บุคคลภายนอกอื่นใดที่จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้อีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โปรประกันดอทคอม อาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บริษัทในกลุ่มทิสโก้หรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลของกลุ่มทิสโก้ หรือในกรณีเป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการสามารถดำเนินไปได้ ทั้งนี้ โปรประกันดอทคอม จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

โปรประกันดอทคอม ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องอยู่เสมอตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจของเรา อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งให้เราดำเนินการแก้ไขได้ที่

ติดต่อเรา

ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ โปรประกันดอทคอม ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ โปรประกันดอทคอม ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือมีการโต้ตอบหรือให้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการให้เรารวบรวม เก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการและให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าว หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความส่วนบุคคล หรือตลอดจนการรับบริการและการใช้งานจากเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 633 6088

 • รายละเอียดกรมธรรม์ของคุณ

  • บริษัทบริษัท
  • ค่าเบี้ย : ค่าเบี้ย
  • เหลือ

  ข้อมูลของคุณจะถูกปิดเป็นความลับ

 • รายละเอียดกรมธรรม์ของคุณ

  • ชื่อกรมธรรม์ : ชื่อ
  • บริษัทบริษัท
  • ค่าเบี้ย : ค่าเบี้ย

  โปรดกรอกข้อมูล ผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว คลิกปุ่มยืนยันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

  ข้อมูลของคุณจะถูกปิดเป็นความลับ

 • รายละเอียดกรมธรรม์ของคุณ

  • บริษัทบริษัท
  • ค่าเบี้ย : ค่าเบี้ย
  • เหลือ

  หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว คลิกปุ่มยืนยันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

  ข้อมูลของคุณจะถูกปิดเป็นความลับ