กุญแจรถยนต์หาย เคลมประกันได้หรือไม่?

กุญแจรถยนต์ถือเป็นอุปกรณ์ส่วนสำคัญที่ติดมากับตัวรถยนต์ ตามหมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟใหม้ ข้อ 1 นั้น ให้ความคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหากสูญหายจากการ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์