จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วลงไปธุระ รถโดนขโมยประกันคุ้มครองหรือไม่?

ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ข้อ 1.ข้อตกลงคุ้มครอง ระบุไว้ว่า การสูญหายของรถยนต์ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามหมวดนี้ ต้องเป็นการสูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ และไม่ว่าจะสูญหายไปทั้งคัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์สูญหาย