15 ลักษณะต้องห้ามในการจอดรถ

นอกจากจอดรถในที่ห้ามจอด หากผู้ขับขี่จอดรถตามลักษณะต้องห้าม 15 ลักษณะ จะมีความผิดด้วย ตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท