ห้องเครื่องรถยนต์ จำเป็นต้องล้างหรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร