ผลประโยชน์จาก ประกันอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
– จากอุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000500,000
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000200,000500,000
– การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย100,000200,000500,000
– การก่อการร้าย100,000200,000500,000
– อุบัติเหตุสาธารณะ200,000400,0001,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00020,00040,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)500 ต่อวัน1,000 ต่อวัน1,000 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี7801,5002,640

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย

อาชีพที่ไม่รับประกัน

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก สารเคมี สารพิษ
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 • อาชีพที่ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ

สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอุนมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน))
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น