ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะมีให้เลือกหลายประเภทและให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย

Knock for Knock ชนแล้วแยกแลกใบเคลม คืออะไร ใช้ได้ในกรณีไหนบ้าง?

รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้บริษัทประกันภัยจะมีเอกสารที่เรียกว่าใบ Knock หรือ เอกสาร “Knock for Knock” แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยด้วย

ประกันภัยออนไลน์ดีอย่างไร เปรียบเทียบการซื้อประกันภัยในช่องทางต่างๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการติดต่อซื้อประกันภัยด้วยตัวเอง การติดต่อผ่านตัวแทน หรือการซื้อประกันภัยออนไลน์

ความหมายของ “ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก”

หมายถึง บริษัทจะรับผิดชดใช้ทดแทนเพื่อความสุญเสีย หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย