ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร?

การจะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้น สามารถทำได้แยกเป็น 2 กรณีดังนี้ครับ

  1. กรณีบริษัทประกันภัยเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญา โดยต้องมีส่งหนังสือแจ้งบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน สาเหตุการบอกเลิกกรมธรรม์ อาจเกิดจากผู้เอาประกันภัยได้ทำผิดเงื่อนไขการของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน การคืนเงินบริษัทอาจทำเช็กแนบไปพร้อมกับจดหมายการยกเลิก หรือบริษัทอาจขอเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืนให้ผู้เอาประกันภัยตามลำดับ
  2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องมีการแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สาเหตุการยกเลิกอาจเนื่องมาจาก การขายรถ การเปลี่ยนแปลงประเภทความคุ้มครอง เป็นต้น ซึ่งบริษัทประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

การคืนเงินผู้เอาประกันภัย  อาจแนบสำเนาสมุดธนาคารแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อให้บริษัทประกันภัยโอนเงินให้ หรืออาจให้บริษัทประกันภัยออกเป็นเช็กให้ตามลำดับ หากได้รับจดหมายแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจน หากมีความผิดปกติควรรีบติดต่อแจ้งให้ประกันภัยรับทราบ เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์มีผลยกเลิกแล้ว บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและผู้เอาประกันภัยก็ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะครับ

Comments are closed.