ใบขับขี่

3 เรื่องที่ควรรู้ก่อนทำใบขับขี่

     ก่อนอื่นทุกคนต้องเคยได้ยิน หรือการพูดถึงเกี่ยวกับ ใบขับขี่แน่นอนค่ะ ซึ่งใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตทางกฎหมายนั่นคือ เอกสารสำคัญที่อยู่ในรูปแบบบัตร สำหรับผู้คนที่ใช้งานรถร่วมกันบนท้องถนน เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลเจ้าของนั้น สามารถขับรถได้จริง และต้องได้รับอนุญาตให้สามารถขับรถได้ถูกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด  หากเกิดการขับรถที่ไม่มีใบขับขี่ จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย ดังนั้นสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะขับรถ ต้องทราบก่อนว่า 3 เรื่องที่ควรรู้ก่อนจะทำใบขับขี่ ควรรู้อะไรบ้างนะ 

คุณสมบัติของผู้ทำใบขับขี่ 

ก่อนที่เราจะทำใบขับขี่นั้น เราต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน ว่ามีข้อใดที่ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้หรือไม่ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  •  อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  • ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการที่เห็นได้ว่าไม่สามารถใช้งานในการขับรถได้ 
  • ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เช่น โรคลมชัก และโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น 
  • ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
  • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

ชนิดของใบขับขี่  

การทำใบขับขี่นั้น เราต้องทราบก่อนว่ายานพาหนะ หรือรถยนต์ที่เราต้องการจะใช้ ต้องทำใบขับขี่ชนิดไหน  เพื่อที่เราจะได้เลือกทำใบขับขี่ได้ถูกต้อง ซึ่งใบขับขี่จะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ  

ใบขับขี่ส่วนบุคคล (ประเภท บ. แผ่นป้ายทะเบียนสีขาว ) คือ ใบอนุญาตที่สำหรับใช้งานส่วนบุคคล หรือขนส่งการค้าธุรกิจส่วนตัว  

ใบขับขี่ทุกประเภท (ประเภท ท. แผ่นป้ายทะเบียนสีเหลือง ) คือ ใบอนุญาตที่ใช้สำหรับใช้งานได้ทุกประเภท หรือขนส่งเพื่อการค้า หรืองานรับจ้าง 

โดยแบ่งตามรูปแบบของการใช้งานนั้น แบ่งได้เป็น 11 ชนิด 

ลำดับ   ชนิดของใบอนุญาต   อายุการใช้งาน   ค่าธรรมเนียม   
  ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว   

– ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว  

– ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว  

– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  

2 ปี  

   

   

100 บาท  

50 บาท  

50 บาท  

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล   5 ปี   500 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ   3 ปี   300 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล   5 ปี   250 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ   3 ปี   150 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล   5 ปี   250 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ   3 ปี   150 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถบดถนน   5 ปี   250 บาท  
  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์   5 ปี   250 บาท  
10   ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกเหนือจาก 1 ถึง 9   5 ปี   100 บาท  
11   ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) หรือใบขับขี่สากล   1 ปี   500 บาท 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ 

ซึ่งก่อนที่เราจะไปทำใบขับขี่นั้น เราต้องทราบขั้นตอนของการทำใบขับขี่ เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปทำ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.การเตรียมเอกสาร 

-เตรียมบัตรประชาชนใบจริง 

ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) 

2.การจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้า 

สามารถดาวน์โหลดในมือถือผ่าน Application ทั้งใน 

App Store : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/id1437480803 

Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US 

หรือจองคิวผ่านทาง Website : https://gecc.dlt.go.th/

3.เดินทางไปสำนักงานขนส่งตามวันที่ได้จองคิวไว้ 

ควรไปถึงสำนักงานขนส่งตามเขตที่เลือกไว้อย่างน้อย 20 นาที เนื่องจากจะมีเอกสารให้เรากรอกคัดกรองเบื้องต้นก่อน 

3.1 มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ทดสอบสายตาบอดสี (การมองเห็นสี เขียว,เหลือง,แดง) 

ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง 

ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า ในการเหยียบเบรคเมื่อเห็นไฟสัญญาณ 

3.2 มีการอบรม ระยะเวลา 5 ชั่วโมง (ต้องอบรมที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น) โดยมีเนื้อหาการอบรม 

กฎหมายที่ว่าด้วยรถยนต์ 

กฎหมายที่ว่าด้วยทางหลวง 

กฎหมายที่ว่าการจราจรทางบก 

มารยาทในการขับรถ และการขับรถอย่างปลอดภัย 

3.3 การทดสอบภาคทฤษฎี 

  เข้ารับการสอบข้อเขียนโดยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมด 50 ข้อ เกณฑ์ในการผ่านคือ อย่างน้อย 90% (ผ่าน 45 ข้อ 

3.4 การทดสอบภาคปฏิบัติ 

โดยจะมีการนัดหมายมาทำการทดสอบในวันอื่น เป็นการทดสอบการขับขี่รถยนต์ มี 3 ท่า ดังนี้ 

ท่าเดินหน้า และถอยหลัง 

ท่าจอดรถที่เทียบทางเท้า 

ท่าถอยหลังเพื่อเข้าจอดรถ 

3.5 การชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการชำระดังนี้ 

ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต (ราคาจะแตกต่างกันตามชนิดของใบขับขี่) 

ค่าคำขอฉบับละ 5 บาท 

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อควรรู้ที่น้องกันเอง ได้รวบรวมมาให้ ซึ่งจะเห็นจะได้ว่า กว่าจะได้ใบขับขี่มา 1 ใบนั้น มีกระบวนการ และขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งใบขับขี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ขับรถทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะมันคือข้อพิสูจน์ว่าคุณได้ผ่านการใช้รถทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาแล้ว มีความพร้อมที่จะใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ หรือประกันอุบัติไว้คอยคุ้มครอง  ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ขับขี่ใช้รถทุกคน  

สุดท้ายนี้ถ้าคิดถึงประกันภัย อย่าลืมคิดถึง PROPRAKAN นะคะ   

 #โปรประกันเป็นกันเอง #คัดมาแล้วว่าคุ้ม #ประกันรถยนต์ #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันอะไหล่รถยนต์