ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์

ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีส เฮลธ์

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 •  ค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก
 •  ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป,ค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังออกจากโรงพยาบาล
 • คุ้มครองกายภาพบำบัดและการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก
 • คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค่าล้างไต 
 • สามารถเลือกแผนประกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ แบบผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงสูงสุด 30 ล้านบาทต่อปี

ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 10,000 บาทต่อคืน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต จ่ายตามจริง

ค่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เทียม ตลอดชีวิตไม่เกิน 80,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 15,000 บาทต่อปี

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือกรณีอยู่ครบสัญญาอายุ 99ปี 50,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บภายใน 24 ชม. จ่ายตามจริง

คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค่าล้างไตจ่ายตามจริง

สามารถขยายแผนคุ้มครองเป็น
พื้นที่ทั่วโลกได้

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 11-80 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • กรณีผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพทุกราย ยกเว้นมีผลการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีมีประวัติการรักษาโรคประจำตัว โรคที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง และ/หรือ โรคที่เคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในต้องส่งประวัติการรักษา (APS) ทุกราย

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือ วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

หมายเหตุ

 • ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  My Care Prestige Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด