ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์สูงสุดถึง 100 ล้านบาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

พิเศษ รับเงินก้อน 200,000 บาทกรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ

ค่ารักษา

ค่าห้องนอนโรงพยาบาล

ห้องผู้ป่วยปกติคุ้มครองสูงสุด 25,000 บาท

คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง

เคมีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งหรือ Targeted Therapy

ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีส เฮลธ์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 100 ล้าน โปรประกันดีอย่างไร

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 •  ค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก
 •  ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป,ค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังออกจากโรงพยาบาล
 • คุ้มครองกายภาพบำบัดและการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก
 • คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค่าล้างไต 
 • สามารถเลือกแผนประกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ตารางแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์-1
ตารางแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์-3

คุณสมบัติผู้เอาประกันสุขภาพ

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 11-80 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • กรณีผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพทุกราย ยกเว้นมีผลการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีมีประวัติการรักษาโรคประจำตัว โรคที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง และ/หรือ โรคที่เคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในต้องส่งประวัติการรักษา (APS) ทุกราย

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือ วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

หมายเหตุ

 • ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  My Care Prestige Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจำเป็นหรือไม่ ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน และสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้สูงอายุ ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ หากมองแล้วว่าไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย การทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้นั้นเอง

โปรประกันขอรับรองว่าการทำ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ไม่ถามเรื่องสุขภาพเพราะเราคัดมาแล้วว่าคุ้ม สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งรับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA อาม่า ไม่ปรับค่าเบี้ยขึ้นตามอายุ ซึ่งโปรประกันรับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป จนถึง 100 ปี