ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์สูงสุดถึง 100 ล้านบาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

พิเศษ รับเงินก้อน 200,000 บาทกรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ

ค่ารักษา

ค่าห้องนอนโรงพยาบาล

ห้องผู้ป่วยปกติคุ้มครองสูงสุด 25,000 บาท

คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง

เคมีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งหรือ Targeted Therapy

ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีส เฮลธ์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 100 ล้าน โปรประกันดีอย่างไร

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 •  ค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก
 •  ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป,ค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังออกจากโรงพยาบาล
 • คุ้มครองกายภาพบำบัดและการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก
 • คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค่าล้างไต 
 • สามารถเลือกแผนประกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ตารางแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์-1
ตารางแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์-3

คุณสมบัติผู้เอาประกันสุขภาพ

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 11-80 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • กรณีผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพทุกราย ยกเว้นมีผลการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีมีประวัติการรักษาโรคประจำตัว โรคที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง และ/หรือ โรคที่เคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในต้องส่งประวัติการรักษา (APS) ทุกราย

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือ วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

หมายเหตุ

 • ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  My Care Prestige Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจำเป็นหรือไม่ ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน และสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้สูงอายุ ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ หากมองแล้วว่าไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย การทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้นั้นเอง

โปรประกันขอรับรองว่าการทำ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ไม่ถามเรื่องสุขภาพเพราะเราคัดมาแล้วว่าคุ้ม สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งรับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA อาม่า ไม่ปรับค่าเบี้ยขึ้นตามอายุ ซึ่งโปรประกันรับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป จนถึง 100 ปี

ความรู้โรคมะเร็ง บทความ สุขภาพ

รู้หรือไม่ เหล้าเสี่ยงเป็นมะเร็งได้

เหล้ามีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนทราบกันดี แต่รู้หรือไม่ว่าเหล้ายังมีส่วนผสมที่ทำให้เกิดโอกาสเป็นมะเร็งได้อีกด้วย...

อ่านต่อ

บทความ สุขภาพ

ทำความรู้จัก “กาแฟ” เครื่องดื่มยอดฮิต

วันหยุดหรือแม้กระทั้งวันทำงาน life style ของหนุ่มสาวก็จะหนีไม่พ้นร้านกาแฟสักร้านที่สามารถนั่ง check in สังสรรค์กับเพื่อนถ่ายรูปลง Social...

อ่านต่อ

น้องกันเองอยากแชร์ บทความ สุขภาพ

เจาะลึก ! 4 เรื่องต้องรู้หลังปลดล็อคใบกระท่อม

ช่วงนี้กระแสกัญชากัญชงหรือกระท่อมกำลังมาแรง น้องกันเองเลยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับใบกระท่อมหรือพืชกระท่อมมาฝากค่ะ ว่าแล้วไปดูกันเลยค่ะ ...

อ่านต่อ

บทความ สุขภาพ

การตรวจภายใน

การตรวจภายใน สาวๆหลายคนคงอาจจะหวั่นๆใจอยู่บ้างหากจำเป็นต้องตรวจ ซึ่งปกติของสาวๆแล้วถ้าไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าผิดปกติก็จะมองข้ามการตรวจภายใน...

อ่านต่อ

บทความ สุขภาพ

ประกันสุขภาพคืออะไร เลือกแบบไหนให้เหมาะกับคุณ

ประกันสุขภาพคืออะไร เลือกแบบไหนให้เหมาะกับคุณ  การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ไม่มีใครอยากให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวเอง เราจึงต้องเตรียมพร้อม หาวิธีป้องกัน และรับมือกับสุขภาพ การเตรียมตัวรับมือที่ถูกวิธีคือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และการบริหารจัดการทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากโรคภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ  เราจะได้มีประกันสุขภาพที่คอยคุ้มครอง ได้อย่างสบายใจ มารู้จักประกันสุขภาพคืออะไร...

อ่านต่อ

บทความ สุขภาพ

มีประกันกลุ่มกับบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพอีกไหม

มีประกันกลุ่มกับบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพอีกไหม      ตั้งแต่ช่วงโควิด19 ที่ผ่านมา หลายท่านให้ความสนใจทำประกันสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันโควิด19 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจโควิดของบุคคลในครอบครัว และได้รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโควิด19 อีกด้วย ฯลฯ นอกจากประกันโควิด19 แล้ว...

อ่านต่อ

บทความ สุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ปัจจุบันผู้คนดำรงชีวิตอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงมากขึ้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สุขภาพของคนไทยแย่ลง ทั้งภาวะที่เครียดจากการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่ที่รักความสบาย...

อ่านต่อ

บทความ สุขภาพ

ออฟฟิศซินโดรมเรื้อรัง นวดพันครั้ง ก็ยังไม่หาย

ให้พี่หมอนวดจับเส้นสักหน่อย มานวดกันแทบทุกอาทิตย์เลย เป็นอะไรเหรอ ก็ออฟฟิศซินโดรมถามหาไงล่ะรู้มั๊ยว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นแล้ว มันทรมานยังไง...

อ่านต่อ