ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แผนขายดี

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย (1)

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก และต้องการความยืดหยุ่นที่ให้คุณเลือกได้ 2 แผน คือ แบบต้องการจ่ายค่ารักษาส่วนแรกเองบางส่วนเพื่อช่วยให้ราคาเบี้ยประกันจะถูกลง หรือเลือกแบบไม่จ่ายค่ารักษาส่วนแรกเอง ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ซื้อค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้

 • ค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก
 •  ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป,ค่าธรรมเนียมแพทย์
 •  คุ้มครองการวินิจฉัยด้วย MRI,CT SCAN,ECG,EST
 • สมัครง่าย ไม่ตรวจสุขภาพ
 •  รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครอง ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มได้  (เฉพาะแบบประกันที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

 ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ และแผนที่ท่านเลือก ตัวอย่าง

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 704 หรือ 989 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 768 หรือ 1,078 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 836 หรือ 1,176 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 933 หรือ 1,316 บาท

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ แบบผู้ป่วยในสูงสุด 500,000 บาทต่อปี

ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 3,500 บาทต่อคืน
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 7,000 บาทต่อคืน

ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บภายใน 24 ชม. จ่ายตามจริง(ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป จ่ายสูงสุด 100,000 บาท

รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครอง ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มได้ (เฉพาะแผนที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

ความยืดหยุ่นที่ให้คุณเลือกได้

แบบที่ 1 ต้องการจ่ายค่ารักษาส่วนแรกเอง 20,000 บาทแรก เพื่อช่วยให้ราคาเบี้ยประกันจะถูกลง

 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว
 • บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษากรณีที่มีค่ารักษาเกินกว่า 20,000 บาท ไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ตัวอย่าง

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 704 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 768 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 836 บาท

อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 933 บาท

 

แบบที่ 2 ให้ประกันสุขภาพคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก

 • ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาส่วนแรกเอง 
 • รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครอง ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ตัวอย่าง

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 989 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 1,078 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 1,176 บาท

อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 1,316 บาท

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 วัน – 65 ปีบริบูรณ์
 • อายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
 • อายุ 61 – 65 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ 70 ปีบริบูรณ์

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คนและแผนประกัน จะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ 

 • การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ 

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน – การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด