ความหมายของ “ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก”

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก คืออะไร

 

เมื่อเราทำประกันหลายคนอาจจะสงสัยว่ากับหัวข้อที่เขียนว่า “ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก” หมายความว่า อย่างไรวันนี้น้องกันเองจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะมีให้เลือกหลายประเภทและมี รายละเอียดความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดังนี้

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury : TPBI)

หมายถึง บริษัทจะรับผิดชดใช้ทดแทนเพื่อความสุญเสีย หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย

โดยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาท/คน และ 10,000 บาท/ ครั้ง ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมรสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองนี้ จะไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ขับขี่นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

Comments are closed.