ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?

ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คือ รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคารถยนต์ในขณะนั้น เช่น รถยนต์ไฟไหม้ทั้งคัน

การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ตามทุนประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงเจ้าของรถหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ (คืนซากรถ) ให้แก่บริษัทประกันภัยด้วย กรมธรรม์ฉบับดังกล่าวก็ถือเป็นอันสิ้นสุดนะครับผม