ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะมีให้เลือกหลายประเภทและให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย ดังนี้

1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury : TPBI)

หมายถึง บริษัทจะรับผิดชดใช้ทดแทนเพื่อความสุญเสีย หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัยโดยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาท/คน และ 10,000 บาท/ ครั้ง ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมรสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตารางบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองนี้ จะไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ขับขี่นั้น

2. ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD)

หมายถึง บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย โดยความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

 1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
 2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์

3. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถ (Own Damage : OD)

หมายถึง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ โดยความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท) ทั้งนี้ การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ ในวันเริ่มการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า

4. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft : F&T)

หมายถึง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนี่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับรถยนต์ เกิดไฟไหม้ หรือสูญหายไป โดยความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

ความสูญหาย ในที่นี้ ให้หมายความรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำเช่นว่านั้น

ไฟไหม้ ในที่นี้ หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น

5. ความคุ้มครองเพิ่มเติม

แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ คือ

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์โดยอุบัติเหตุ ดังนี้

 1. ความคุ้มครองการเสียชีวิต
  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้น บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง
 2. ความคุ้มครองการสูญเสีย มือ เท้า สายตา
  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ มีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกำหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับความคุ้มครอง ดังนี้

  การชดใช้ค่าสินไหม ความสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง สำหรับ
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 1. มือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ, หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า, หรือสายตาสองข้าง
  2. มือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
  3. มือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
  4. เท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
  60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 1. มือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
  2. เท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
  3. สายตาหนึ่งข้าง
 3. ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวร
  ถ้าความบาดเจ็บมีภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพถาวร และทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หักด้วยจำนวนเงินที่ใช้หรือต้องใช้ตามความคุ้มครอง ข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง
 4. ความคุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราว
  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู๋ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ความสูญเสียมีผลทำให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครองข้อ 1.3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครองข้อ 1.3การยกเว้น การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมด หรือบางส่วนจากการกระทำผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มมครองนั้น

2. การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)

โดยบริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพื่อบุคคลใด (ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย) ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (Bail Bond)

บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา