ประกันสุขภาพคือ

ประกันสุขภาพคืออะไร เลือกแบบไหนให้เหมาะกับคุณ

สารบัญ

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ไม่มีใครอยากให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวเอง เราจึงต้องเตรียมพร้อม หาวิธีป้องกัน และรับมือกับสุขภาพ การเตรียมตัวรับมือที่ถูกวิธีคือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และการบริหารจัดการทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากโรคภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ  เราจะได้มีประกันสุขภาพที่คอยคุ้มครอง ได้อย่างสบายใจ มารู้จักประกันสุขภาพคืออะไร และแบบไหนที่เหมาะกับเรากันค่ะ 

ประกันสุขภาพคืออะไร 

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย (อ้างอิงจาก คปภ.https://www.oic.or.th/th/education/insurance/health 

ประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ 

การประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล   ทางบริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประเภทของการประกันภัยสุขภาพ 

การทำประกันภัยสุขภาพในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม 

คือประกันที่ให้ความคุ้มครองบุคคลจำนวนมากหรือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยส่วนมากจะเป็นองค์กร หรือบริษัทต่างๆ  นายจ้างจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งจะออกเพียงฉบับเดียว ไว้เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานภายในบริษัท และออกใบรับรองให้กับพนักงานแต่ละท่านแทน 

2.การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล  

สำหรับการประกันภัยสุขภาพเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น  ซึ่งความคุ้มครองขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาทำประกัน  เป็นประกันสุขภาพที่ทุกคนสามารถ สมัครทำประกันกับบริษัทผู้รับประกัน ต่างๆได้ 

 

ประกันสุขภาพมีกี่แบบ ให้เราเลือกบ้าง 

เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดี

1.รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

2.รักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)

ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คลินิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 

3.ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ในส่วนของโรคร้ายแรงบางประเภทที่ต้องรักษาในระยะเวลายาวนานเพื่อให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและต้องรักษาต่อเนื่องโดยเฉพาะ  

4.ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ

ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

5.ประกันชดเชยรายได้ 

ความคุ้มครองเกี่ยวกับรายได้ของผู้เอาประกันระหว่างนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นรายวัน 

 

อัตราเบี้ยประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้    

 • อายุ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ เช่น ช่วงวัย 20-40 ปี ค่าเบี้ยจะถูกที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ร่างกายแข็งแรง 
 • เพศ อัตราเบี้ยประกันเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีภาวะการฟื้นตัวที่ช้ากว่า 
 • สุขภาพ  ตรวจสอบจากประวัติสุขภาพ หากเคยเป็นโรคใดมาก่อน อาจมีค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น 
 • อาชีพ  พิจารณาจากอาชีพที่มีความเสี่ยงมาก เช่นวิศกรคุมงาน ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้น 
 • การดำเนินชีวิต ของแต่ละบุคคลทำให้มีผลต่อสุขภาพ แตกต่างกันไป 
 • สำหรับการประกันภัยหมู่  เบี้ยประกันจะ พิจารณาจากจำนวนบุคคลที่ทำประกันภัย 

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง  

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพสามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวด ได้แก่ 

 • การรักษาตัวในโรงพยาบาล(IPD) 
 • การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด 
 • การดูแลโดยแพทย์ 
 • การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(OPD) 
 • การคลอดบุตร 
 • การรักษาฟัน 
 • การชดเชยค่าใช้จ่าย 
 • ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองอะไรบ้าง 

ในการทำประกันสุขภาพมีข้อข้อยกเว้นบางอย่างที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ควรต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันสุขภาพ 

 • โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง เช่น โรคที่เป็นมาก่อนการรับประกัน 
 • การรักษาพยาบาลที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง เช่นการผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย ศัลยกรรมต่างๆ 
 • ค่าอุปกรณ์,ค่ายา,วิธีการตรวจรักษาบางประเภท เช่น การตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย นวด หรือ ฝังเข็ม  
 • ความผิดปกติของร่างกายที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง เช่นการทำเลสิค การทำคลอดบุตร 
 • ความบาดเจ็บที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง เช่น การบำบัดจากสารเสพติด การพยายามฆ่าตัวตาย 
 • เหตุการณ์บางประเภทที่เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เช่น เกิดจากสงครามกลางเมือง  เหตุชุมนุม 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของประกันสุขภาพ 

การประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา เป็นต้น ทำให้บางคนที่อยากซื้อประสุขภาพนั้น ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ เพราะประกันภัยไม่รับ ทำประกันสุขภาพ

ดังนั้นก่อนการซื้อประกันสุขภาพสำหรับตัวเราเองนั้น  เราควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อนำมาเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละประเภท แต่ละแบบประกัน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครบถ้วนตามความต้องการของเรานะคะ ดัง 10 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ ให้เราทราบก่อนเลือกประกันสุขภาพที่ตรงความต้องการ และ คุ้มค่าที่สุด 10 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ

 

วิธีการเลือกแบบประกันสุขภาพที่ดีที่สุด 

ประกันสุขภาพที่ไหนดี

ก็คือต้องกลับมาพิจารณาดูว่าเรามีประกันสุขภาพไว้เพื่อจุดประสงค์อะไร และเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์นั้นมากที่สุด  ให้ความคุ้มครองได้คลอบคลุมความต้องการของเรามากที่สุด ในแบบที่เราสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ อาจจะเริ่มด้วยการเลือกจากค่าใช้จ่ายหลักๆที่คนทั่วไปมักจะต้องเจอเวลาเข้ารับการรักษาพยาบาล เช่น  

 • เลือกความคุ้มครองที่ต้องการ  เช่น  ค่าห้อง,ค่ารักษาผู้ป่วยใน,ค่ารักษาผู้ป่วยนอก และความคุ้มครองชีวิต 
 • มองหาโรงพยาบาลที่น่าจะได้ใช้บริการ เช่น ใกล้บ้าน สะดวก สำรวจราคา ประเมินค่าห้อง ประเมินค่ารักษา 
 • ตรวจสอบภาระทางการเงิน  คิดทุนประกันที่ต้องการ ตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการที่เรามีอยู่แล้ว ว่าขาดเหลือครอบคลุมค่าใช้จ่าย มากน้อยเพียงใด 
 • ดูอายุสูงสุดที่บริษัทจะต่ออายุกรมธรรม์ ให้เราสามารถซื้อได้ถึงช่วงอายุเท่าไหร่ มีส่วนลดใดบ้าง 
 • เลือกบริษัทผู้รับประกันภัย  ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท  ความสามารถในการบริการของบริษัทนั้น  เคลมประกันง่าย และมีสถานที่ตั้ง ข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจน 

แผนประกันสุขภาพแต่ละแบบแผนย่อม มีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันออกไป  จึงควรพิจารณาจากความต้องการของตัวเราเองเป็นหลัก  ให้โปรประกัน เป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำ แผนประกันสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณนะคะ สนใจประกันสุขาภาพคลิก